Mitä ihmettä?

Paranemisen esteet – kymmenen syytä miksi hoito ei tehoa?

Joskus hoitaja voi kohdata tilanteen, jossa tuntuu siltä, että hoito ei vain yksinkertaisesti näytä tehoavan. Tällöin on syytä miettiä, miksi näin on, mikä estää paranemisen? Voi olla tarve oppia jotain uutta, ehkä kokeilla uusia tekniikoita sekä pohtia syitä sille, miksi hoito ei vaikuta menevän perille. 

Lähtökohtaisesti, hoito kyllä tehoaa. Jos tuloksia ei saada aikaan, on syytä pohtia lähtökohtia, joilla hoitoa tehdään sekä paranemisen mahdollisia esteitä. 

1. Onko hoidettavalla todella halu parantua?

Hoito ei välttämättä tehoa, jos asiakkaalta puuttuu aito halu ja tahto paranemiseen. Tällöin syvällinen paraneminen ei ole kovin helppoa. Toki tällöinkin hoidontarve on mitä ilmeisin ja energiahoitajalla on ehkä jotain erityistä annettavaa asiakkaalle, kyetessään ehkä auttamaan tässäkin asiassa. Tilannehan on sama esim. kuin lääkärille mentäessä, sillä erotuksella että länsimaisen lääketieteen harjoittajalla voi olla vähemmän työkaluja asiassa auttamiseksi. 

Paraneminen ei ole kuitenkaan haluamista, tietoista ”tekemistä ja pyrkimistä”, vaan pikemminkin antautumista ja sitä että antaa asioiden tapahtua. Haluttomuus parantua ei kuitenkaan tavallisesti ole tietoisen mielen tasolla, vaan kysymys on alitajunnan oikuttelusta.   

kysymysmerkki

Tietoinen mieli voi olla siis eri mieltä asioista, kun tiedostamaton osamme on. Asiakkaalla voi olla vahvoja uskomuksia siitä, että on ”turvallista” pitää kiinni jostain vaivasta tai jokin ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista. Asiakas voi jopa kokea, että vaivat ovat osa hänen identiteettiään, vaikka hän todellisuudessa kärsiikin jostain alitajuisen mielen piilottamasta vaivasta merkittävästi. 

Hoidon, tai pikemminkin paranemisen, esteenä voi siis olla negatiivisia, joskus jopa identiteettitasoisia uskomuksia, jotka voi olla tarpeen hoitaa ensin, jotta hoidoissa päästään eteenpäin. 

Alitajunnan tehtävä on myös suojata meitä ja jos tiedostamaton mieli kokee hoitajan, hoidon tai minkä tahansa siihen liittyvän asian uhkaksi, syvällinen hoito vaikeutuu. Tällöin alitajunta edelleen yrittää kätkeä ongelman. 

On kuitenkin tavallista, että skeptisinkin asiakas hyötyy hoidoista merkittävästi. Kun hoidot aloitetaan, ensimmäisessä vaiheessa puhutaan pintastressin hoidosta, jonka hoitamistehoon tietoisella mielellä ei käytännössä juurikaan voida vaikuttaa. Hoitokokemus voi olla siis erittäinkin vaikuttava ja käsitys hoidon toimivuudesta voi muuttua nopeasti. 

2. Päästäänkö hoidoissa riittävän syvälle ja mitä se voi edellyttää?

Hoitaminen on kuin sipulin kuorintaa. Kun saadaan hoidettua pintastressi pois, päästään syvemmällä kehossa olevaan stressiin. Kun syvemmällä oleva stressi saadaan pois, voidaan päästä syvemmällä alitajunnassa oleviin traumoihin jne. Tässä vaiheessa myös asiakkaan luottamuksella ja antautumisella hoidolle, sekä halulla parantua alkaa olla isompi merkitys. 

Syvällinen paraneminen voi edellyttää useita hoitokertoja, jopa useita hoitosarjoja joskus useammallakin asiansa osaavalla hoitajalla. Optimitilanteessa hoitopöydällä makaa syvästi rentoutunut, unenkaltaisessa tilassa oleva, täysin hoitajaan luottava ja hoidoille antautunut asiakas. Tällöin hoito menee hyvin perille.

3. Saako ongelmaksi muodostunut alue tai asia todella tarvitsemansa huomion?

nainen nuotiolla

On varsin yleistä ja myös hyvin luonnollista, että ihminen hakee vahvistusta omille käsityksilleen ja uskomuksilleen, vaikka ne olisivatkin huonoja tai jopa haitallisia. On vaarana, että hoitaja harhautuu empatisoimaan tilannetta liikaakin ja pitää hoidettavan tilannetta tai ongelmaa ”hyväksyttävänä”. Vaiva tai sen syy, voi saada tällöin ”luvan jäädä” ja jäädä jopa kokonaan hoitamatta. 

Pahimmassa tapauksessa hoitaja jopa vahvistaa asiakkaan uskomusta siitä, että tilanne on ns. normaali ja asiakas on ehkä jopa onnellinen siitä, että hänen ei tarvitsekaan tehdä asialle mitään.  

On myös tavallistakin, että hoidettava kertoo esim. vaivan kestäneen jo niin kauan, että hän ei usko saavansa siihen mistään apua tai että vaivan taustalla on jokin oikea elimillinen tai fyysinen syy, jolle ei voi tehdä mitään. Kuitenkin jopa kymmeniä vuosi vanhoja tai synnynnäisiäkin vaivoja voidaan yleensä tuloksellisesti hoitaa. 

Hoitaja pyrkii toki huomaamaan tällaisen tilanteen, eikä tietenkään tahallaan lähdet mukaan tällaiseen, saati vahvista asiakkaan haitallisia uskomuksia. Hoitaja pyrkii aina ”korkeimpaan hyvään” ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen asiakkaan kannalta. Tässä tulemme lopulta kuitenkin siihen, että asiakas itse lopulta vastaa itsestään ja paranemisestaan. 

Melkeinpä mille tahansa huonollekin asialle, uskomukselle tai näkökulmalle saadaan vahvistusta, jos niin halutaan. Kun aikaa kuluu ja asiakas lopulta on todella valmis ja halukas luopumaan mistä tahansa negatiivisesta uskomuksesta, alitajuisen mielen piilottamatkin asiat tulevat lopulta aitoina ja paljaina esiin ja käsiteltäväksi. Joskus tarvitaan hiukan kärsivällisyyttä, aikaa, ehkä useampiakin hoitajia tai hoitotapoja, mietiskelyä ja itsetutkiskelua, mutta lopulta kaikki etenee niin kuin pitääkin.

4. Onko hoitajalla riittävä osaaminen ja ymmärrys vaivan juurisyistä sekä tarvittava osaaminen ja tekniikat vaivojen hoitamiseen?

Osaamisen ja ymmärryksen kasvaessa, esim. koulutusten myötä, voi hoitaja helpostikin ymmärtää vaivojen juurisyiden olevan hyvin monenlaisia. Jos vaivan todellista aiheuttajaa ei saada selville johtuen syystä, että hoitaja ei edes tiedä sellaista vaivan aiheuttajaa olevan olemassakaan, niin hoitokin voi olla vaikeampaa. Mahdotonta se ei välttämättä silloinkaan ole, joten kannattaa aina yrittää. 

Hoitajalla tulisi olla vähintään perusymmärrys kehon anatomiasta ja fysiologiasta, elimistä, hermostosta, energiakehoista, meridiaaneista, chakroista ja energiakehon eri tasoista, jotta voi hoitaa energiakehon ongelmia tehokkaasti. Kun mennään edelleen syvemmälle, tunne ja trauma-asioihin, syvällä alitajunnan tasolla oleviin asioihin, on osaamisesta ja myös opituista tekniikoista edelleen yhä enemmän hyötyä. Lukeminen kannattaa aina, sanotaan ja kursseilla käymisestä voi olla suurta apua osaamisen ja ymmärryksen kehittämiseksi. 

Kirjojen ja kurssien ohella internet on tänä päivänä tärkeä tiedonhankintakanava ja esim. YouTube on pullollaan materiaalia, josta voi oppia lisää. Jokainen ymmärtää, että titteleillä ja diplomeilla ketään ei kuitenkaan hoideta. Kokemus ja osaaminen kulkevat käsi kädessä, halu auttaa yhä paremmin ja tehokkaammin vie meitä eteenpäin ja sen myötä oppia ja kokemusta kertyy koko ajan lisää.

5. Onko vaivalla jokin syvällisempi tarkoitus, eikä sitä siksi saada paranemaan?

Joskus sairauden tai tiukassa olevan oireilun ja vaivojen takana voi olla jotain elämää suurempaa ja vaikuttaa siltä, kuin kyseinen sielu on valinnut osakseen kärsiä jostain sairaudesta tai ongelmasta. Tällöin sairaus voi iskeä, vaikka henkilön suojaus ja energiataso olisivat ihanteelliset.

Miksi näin on, sitä meidän ei välttämättä tarvitse tietää. Silti meidän ei myöskään tarvitset tai edes kannata uskoa edes, että asia on näin. Vaikuttaa kuitenkin, että joskus tilanne on tällainen.  

Tällaisessa tapauksessa sairauden tai ongelmien hyväksyminen ja siinä auttaminen on tärkeää. Asiakas saa uskoa ja häntä voi aina kannustaa uskossaan ja halussaan parantua. Vaikka vallitseva asioiden tila / ongelma hyväksyttäisiin sellaisenakin, halu parantua on tärkeä ja aina hyvä asia. Hyväksyminen on itse asiassa ensimmäinen osa paranemisprosessia ja tässä tukeminen voi olla äärimmäisen tärkeä osa hoitoa.

6. Hoidetaanko todella vaivan juurisyytä vai onko kyseessä sittenkin vain oire?

Kun energiahoitoa tehdään fyysiset ”silmät kiinni”, mutta henkiset silmät auki, eli tietoa saadaan myös selväaistien kautta, voidaan saada selville vaivojen taustalla olevia perimmäisiä syitä. Tietysti myös hoitajan kokemus, osaaminen, keskustelut asiakkaan kanssa voivat tuoda tietoa vaivojen taustoista ja juurisyistä. On helppoa keskittyä hoitamaan kipua tai vinossa olevaa lantiota. Joskus se riittää ja hyvä niin. 

Vaivan tai oireen taustalla on aina kuitenkin jotain, eikä kipu tai vinossa oleva lantio koskaan ole juurisyy. Miksi lantio on vinossa? Hoitajan toistaa tätä kysymystä mielessään, yhä uudestaan ja uudestaan, mikäli lantio ei oikene. Selkä voi olla kipeä, johtuen välilevyn pullistumasta, mutta mistä välilevyn pullistuma johtuu? Tämä on usein todella relevantti kysymys. Lääkärin antama diagnoosikin on usein vain oire, eikä vaivojen taustalla oleva juurisyy.

Sitkeiden vaivojen juurisyiden etsimisessä voidaan käyttää apuna erilaisia testausmenetelmiä tai jopa transsityöskentelyä.

7. Hoitajan oma tilanne

hoitajatyyppi

Hoitajan omaa tilaa voi joskus olla syytä myös tarkastella. Hyvällä mielellä, energeettisesti puhdas ja ”korkeasti värähtelevä” hoitaja on aina tehokkaampi kuin tummissa energioissa, tukkoisella energiakeholla ja alhaisesti värähtelevä hoitaja. Mikäli hoitajan värähtely on olennaisesti alhaisempi kuin hoidettavan värähtely, voi tehokas hoitaminen vaikeutua. Yksi tärkeimpiä asioita hoitajan itsensä kehittymiselle ja kyvykkyydelle onkin pitää oma keho, mieli ja ympäristö energeettisesti kunnossa ja korkeissa energioissa / värähtelyissä. Tällöin energia virtaa vapaasti ja puhtaana hoitaen tehokkaasti myös asiakasta. 

On syytä päivittäin kiinnittää huomiota omaan energeettiseen tilaan, onko kaikki kunnossa, oletko valmis päivän askareisiin. Hoitaja tarvitsee myös itse hoitoa, päivittäin itsensä toimesta, mutta säännöllisesti myös muiden mieluusti häntä itseään pidemmällä olevilta auttajilta. Tällöin tarjoutuu myöskin tilaisuus oppia ja kehittyä lisää hoitajana.

8. Onko hoidettava hyvä ystävä tai perheenjäsen?

Voi olla olemassa myös asioita, joita et halua kertoa puolisollesi tai parhaimmalle ystävällesi, vaikka jossain asioissa asia voi olla toisinkin päin. On vaikea sanoa milloin tämä voi olla hoidon esteenä, mutta mikäli olennaisia asioita jää kertomatta, tilanne voi olla hyvien hoitotulosten saamisen kannalta epäedullinen. Joskus ulkopuolinen näkemys voi olla tarpeellinen siinä, että löydetään terveitä näkökulmia asioihin, onko jokin normaalia vai ei. 

Jossain tapauksessa perheenjäsenten tai ystävien välinen side voi myös vahvistaa hoidon kannalta haitallisia uskomuksia, esim. perheessä jokin asia on tullut ns. ”hyväksytyksi”, jolloin asiaan voi olla vaikeampi puuttua. Tämäkin on kuitenkin vain uskomus, eikä sillä välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, voiko tai “kannattaako” vaivasta parantua vai ei. Pitkään kestäneeseen vaivaan on voinut myös tulla “tottumus” ajan saatossa. On tietenkin täysin mahdollista, että krooninenkin vaiva jonka kanssa asiakas tai ystävä on syntynyt, paranee kokonaan. Ensin vaiva pitää kuitenkin tunnistaa, tunnustaa ja tarttua asiaan.

9. Paranemisen esteet ja edellytykset, koti, perhe, työ ja ystävät?

Energiahoitohan ei suoranaisesti aina paranna heti asiakasta, vaan luo paranemiselle edellytykset. Kaikenlainen stressi taas tehokkaasti estää paranemista. Jos olosuhteet asiakkaan elämässä ovat sellaiset, että ne eivät luo edellytyksiä paranemiselle, niin hoitovaikutus voi jäädä puutteelliseksi. Mikäli asiakas esim. kokee työnsä niin stressaavaksi, että jo sen ajatteleminen tuo pintaan vahvan stressienergia, voi paranemisen edellytyksen mennä nopeastikin huonoksi.  

koti

Kodin energiat voivat olla myös sellaiset, että siellä on vaikea parantua. Hoidoissa kannattaakin aina kiinnittää huomiota olosuhteisiin, jossa asiakas elää ja vaikuttaa. Myös perheenjäsenet, kodin energiat tai muut sairastuttavat seikat joita ei osata huomioida, työpaikka, työtehtävät, työkaverit tai esimies, mikä tahansa vahvasti stressaava tai negatiivinen asia voi vaikeuttaa paranemista. 

Huomaa että myös olosuhteisiin voidaan jossain määrin vaikuttaa energiahoidon keinoin ja joskus hoitoajan varaaminen erikseen tällaisille asioille voi olla parasta mitä asiakkaan vaivojen paranemiseksi voidaan tehdä.

10. Kehoon varastoitunut sitkeä ja erittäin negatiivinen tunne-energia tai uskomus

Pelkän oireen, tai jopa tunteet hoitaminen, ilman niiden juurisyihin pääsemistä, voi valitettavasti tuoda joskus vain väliaikaista apua. On melko tavallista, että asiakas ei ole halukas puhumaan tunteistaan tai ikävistä muistoistaan, mm. voimakas häpeän tunne voi toimia esteenä. Tunneperäisten ongelmien hoidossa meridiaaniterapioihin perustuvat naputtelutekniikat ovat  varsin tehokkaita, mutta tällainen akupunktiopisteiden käsittelyyn liittyvä naputteluhoito voi myöskin olla kynnyksen takana. 

Sekä hoitajalla että asiakkaalla voi olla mielen asettamia rajoitteita hoidon tekemiseksi. Tällöin voidaan tarvita ja käyttää myös muita kuin meridiaaniterapioihin perustuvia tekniikoita, alitajunnan ohjelmointeihin ja muistoihin liittyvien energioiden vapauttamiseksi. 

Tämä ohjelmointien ja muistojen “pankki” on laaja kokoelma erilaisia muistoja, energioita ja triggereitä, jotka kätkeytyvät kehoomme ja solumuistiimme. Alitajuinen mieli tekee ehkä yhä parhaansa kätkeäkseen kaikista ikävimmät muistot ja suojellakseen tietoista mieltä. Alitajunta kuitenkin on määräävä osa meitä ja ohjaa reaktioitamme. Tämä “tietokone” kuitenkin paljastaa itse itsensä ja muistipankkinsa yksityiskohdat helpommin, kun tunne joihin nämä liittyvät, saadaan tavalla tai toisella aktivoitua. 

Ajatusolennot muodostuvat kun ajatuksia haudotaan kauan

Kun negatiivisia tunteita haudotaan pitkään, niistä voi alkaa muodostua ajatusolentoja, jotka voivat toimia esteenä hoitojen onnistumiselle. Voimakkaat ajatusolennot voivat muodostua myös elämisen kannalta ehkäpä jopa merkittävimmäksi haittatekijäksi. 

Näitä “ajatusolentoja” voidaan verrata vaikka tilanteeseen, jossa ihmisen toistuvilla positiivisilla ja kantavilla ajatuksillaan luo mitattavia positiivisia vaikutuksia esim. kasveissa. Tämä on tutkimuksillakin todennettu asia, tämä on todella mahdollista. Tällaisessa tapauksessa ajatusolento vain on negatiivinen ja sen vaikutukset ovat myöskin negatiivisia, lisäten tunteiden voimaa ja aikaansaaden mm. raivokohtauksia, epätoivoa ja ahdistusta. 

Ajatusenergiat muuttuvat näkyviksi

Mikäli voimakkaat negatiiviset tunteet, esim. hylätyksi tulemisen pelko tai mustasukkaisuus, liittyvät parisuhteeseen, voi muodostuvista ajatusolennoista olla merkittävää haittaa parisuhteen molemmille osapuolille. Tällaisessa tapauksessa on hoitajan osattava etsiä ja hoitaa pois myös näitä ajatusolentoja, jotka muutoin saattavat jäädä tekemään kiusaa. 

Kun tilanne on edennyt näin pitkälle ja vakavaksi, kaikki negatiivisia tunteita ylläpitävät energiat eivät enää ole pelkästään kehoon varastoituneena, vaan tätä energiaa leijuu nyt myös kantajiensa ympärillä. Ajatusolennot voi aistia esim. päänsärkyinä, rytmihäiriöinä, paineen tunteena pään alueella ja koko olemuksessa. 

Ajatusolennot vahvistavat merkittävästi negatiivisia tunteita, lietsoen esim. epätoivoa, paniikkia, pelkoa, mustasukkaisuutta, kateutta, raivoa jne. nostaen tunteen intensiteettiä. Ajatusolennon vaikutuskenttä on suppea ja vaatii tarttumapintaa, eli kateudesta noussut ajatusolento voi lisätä ainoastaan kateuteen liittyvien ajatusten intensiteettiä, eikä se kykene lietsomaan mitään muuta tunnetta.

Voimakkaat ajatusolennot voivat jopa hallita ihmisen käyttätymistä ja olla merkittävinä vaikuttajina erilaisissa konfliktitilanteissa. Kokonaistilannetta voi olla vaikea, joskus lähes mahdotonta korjata mikäli tätä ilmiötä ei tunneta ja siihen ei osata vaikuttaa. Tällaiseksi edennyttä tilannetta on tarpeen seurata myös onnistuneen hoidon jälkeen ja asiaan tulee puuttua heti, kun sille näyttää olevan taas tarvetta.

Joskus sairauksien, negatiivisten ajatusten tai erilaisten oireiden taustalla voi olla edelleen myös muita henkisiä vaikuttajia, joista lisää ehkä myöhemmin. Jos hoitotulokset eivät ole toivottuja, niin on tarpeen tiedostaa, että kaikki oireilun taustalla olevat syyt tulee löytää ja hoitaa.

Negatiivisen tunteen aktivoiminen ja ikävien tapahtuminen muistelu

Uskomusten kohdalla kehoon varastoituneilla ohjelmoinneilla ja muistoilla on taipumus toteuttaa myös käytännössä näitä uskomuksia ja tämä voi paljastaa uskomuksen. Jos koet että taas minulle tapahtuu näin, en pidä tästä lainkaan, voi tapahtumien taustalla olla alitajuinen uskomus joka toteuttaa itseään. Kun negatiivisen tunnetilan päälle paukahtaminen tai ikävän tilanteen toteutuminen käytännössä yhä uudelleen paljastaa ongelman, on hyvät lähtökohdat lähteä selvittämään millaisia energioita näiden tunteiden tai tapahtuminen taakse kätkeytyy. 

On hyvä tunnistaa, että negatiivisiin tunteisiin liittyy yleensä myös negatiivisia uskomuksia ja päin vastoin. Uskomukset saavat voimansa niihin liittyviltä negatiivisilta tunteilta. Oireet puolestaan voivat olla esim. erilaisia kehollisia tuntemuksia, kipuja, fobioita, riippuvuuksia, paniikkihäiriötä, mielen ongelmia, riitoja, parisuhteen tai ihmissuhteiden ongelmia tai melkein mitä vain asioita, jotka häiritsevät olemista tai elämistä. 

Uskomuksia ja niiden takana olevia ohjelmointeja saadaan paljastettua, kun niiden aiheuttamia ikäviä tapahtumia lähdetään muistelemaan. Tässä vaiheessa haitallinen uskomus ei välttämättä edes ole vielä siis selvillä. Kun ns. seurauksia aletaan muistella, myös niiden taustalla olevat muistot / ohjelmoinnit alkavat yleensä purkautumaan. Sama juttu tunteiden osalta, kun tilanteita jossa nämä ikävät tunteet paukkuvat päälle muistellaan, alkavat myös tunteeseen liittyvät muistot ja ohjelmoinnit paljastua. Huomaa, että myös nämä viimeaikaset ikävät tapahtumat ovat muistoja, jotka on tarpeen hoitaa!

Sisäinen lapsi

On tarpeen rohkaista asiakasta, tai pikemminkin hänen “sisäistä lastaan”, kertoa että olet turvassa ja pyytää sisäistä lasta ehkä jopa astumaan hetkeksi kokonaan sivuun. Asiakasta voi vielä pyytää sydämellään tuntemaan ja hyväksymään häntä hoitavat rakkaudelliset energia ja antautumaan niille. Kun aikaansaadaan hyvä tilaisuus todella viimein päästää irti näistä kauan vaivanneista tunteista, voidaan vielä yhdessä rukouksen mielin esittää toive, että hoidossa tapahtuu parhaita mahdollisia asioita ja pyytää ja sallia valon ja rakkauden lähettämien auttajien osallistuminen hoitoon.

Vinkkejä asiakkaalle

 • Joskus voi olla hyvä vaihtaa hoitajaa tai hyödyntää useiden eri hoitajien erilaista osaamista ja ominaisuuksia.
 • Kiinnitä huomio olosuhteisiin, jossa yrität parantua, muuttua ja kehittyä.
  • Hoitajan voi olla todella vaikea löytää olosuhteisiin liittyviä ongelmakohtia.
  • Kerro hoitajalla epäilyksesi ja mietteesi siitä, miten olosuhteet, perhe, koti, työ, ystävät jne. voisivat vaikuttaa paranemiseesi ja kysy voiko näille asioille tehdä jotain.
 • Hoitosarja on usein tarpeen, yksi hoito ei välttämättä riitä avaamaan hoidon esteenä olevia lukkoja.
  • Joskus jo asiakkaan yleiskunnon kohoaminen paranemiseen vaativalle tasolle voi edellyttää useita hoitokertoja.
 • Uskalla ottaa apua vastaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
  • Lopulta kuitenkin itse vastaat itsestäsi, paranemisestasi ja kehittymisestäsi.
  • Älä ulkoista vastuuta itsestäsi ja kehostasi kenellekään. Vastuu itsestäsi kuuluu sinulle itsellesi!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.